ඔබේ දෝතට පොතක් ඔබත් කියවන්න අන් අය සමගද බෙදාගන්න.

“අඳුරෙන් එළියට”

කතෘ
අෂ්ෂෙයික් මුහම්මද් ජමීල් සෙයිනු රහිමහුල්ලාහ්

සිංහල අනුවාදය:

අබ්දුල් හකීම් මුහියද්දීන්

විචාරය කිරීම:
මුහම්මද් නාසිම්

එළිදැක්වීම:

House Of The Proper Knowledge

පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link මත click කරන්න

Andureneliyata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *