අපි මේ සිටින දුල්කඃදා මාසය පිළිබඳ දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ මෙම කෙටි දේශණය තුළින් විස්තර කෙරේ. ඔබ නරඹන අතර අන් අය සමගද බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.

දේශණය නැරඹීම සඳහා මාතෘකාව මත click කරන්න:

අපි සිටින දුල් කඃදා මාසය පිළිබඳ දැනගනිමු!

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *