අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාව සැබවින්ම ආදරය කරන්නා!

ප්‍රශ්නය: අල්ලාහ්ගේ අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමන්ව මා අවංකව ආදරය කරන්නෙකුද? එය දැනගන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර:
1- නිරතුරුව අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා පිළිපැදිය යුතුය.
2- එතුමන් කෙරෙහි වූ ගරුතවය සිතේ පිරි පැවතිය යුතුය.
3- එතුමන්ගේ කිසිදු ආදර්ශයක් විහිළුවට පත් නොකළ යුතුය.
4- එතුමන්ගේ නාමයෙන් අධිකව සලවාත් පැවසිය යුතුය. අධිකව ආදරය කරන්නාව අධිකව සිහිපත් කරයි.
5- එතුමන්ගේ උසස්වූ ආදර්ශ නිරතුරුව සිහි කිරීම, එය අන් අයට ඉගැන්වීම, එතුමන් සමග මතු දිනයෙහි සිටීමට අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම. එම භාග්‍යය ලැබෙන යහපත් ක්‍රිායවන්හි නියැලීම.
6- එතුමන් ප්‍රිය කළ දේ ප්‍රිය කිරීම. එතුමන් පිළිකුල් කළ දේ පිළිකුල් කිරීම.
7- එතුමන්ගේ අති උතුම් ගුණාංග මුළු ලොවටම කියා පාමින්, අපි එම උතුම් ගුණාංග ක්‍රියාවට නැංවීමේ ප්‍රමුඛයන් වීම.
8- අපේ සේ සත ධනය, අඹු දරුවන්, දෙමාපියන්, අපේ ප්‍රාණයට වඩා එතුමන් වෙත ආදරය දැක්වීම.
9- එතුමන් සැම විටම අවවාද කළ ආගමේ නාමයෙන් නූතන, නොමග යවන බිද්අත් ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකී සිටීම. එතුමන්ගේ නාමයෙන් උපන් දින සැමරීමද එම ඝනයට අයත් දෙයකි යනු අමතක නොකළ යුතුය.
මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය:

Leave a Reply

Your email address will not be published.