1- අබූ බක්කර් සිද්දීක් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

2- උමර් ඉබ්නුල් කත්තාබ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

3-උස්මාන් ඉබ්නු අෆ්ෆාන් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

4- අලි ඉබ්නු අබී තාලිබ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

5- තල්හතිබ්නු උබෙයිදුල්ලාහ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

6- අස්සුබයිරිබ්නුල් අව්වාම් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

7- අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අව්ෆ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

8- සඃදිබ්නු අබී වක්කාස් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

9- සඊද් ඉබ්නු සෙයිද් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

10- අබූ උබෙයිදා ආමිරිබ්නුල් ජර්රාහ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා

මෙම මිතුරන් ස්වර්ගයෙහි සිටීවී යනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා සඳහන් කළ පුවත තිර්මිදී නම් ග්‍රන්ථයෙහි 3747, අහ්මද් නම් ග්‍රන්ථයෙහි 1675 පවතී. පුවත විස්තර කරන්නේඃ අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අව්ෆ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා.

මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *