1- අල්ලාහ්ව හා අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාව සියල්ලට වඩා අධිකව ප්‍රිය කිරීම.

2- අල්ලාහ්ගේ හා අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාගේ අණට මුළුමනින් අවනත වීම.

3- ප්‍රිය කිරීම හා පිළිකුල් කිරීම අල්ලාහ් වෙනුවෙන්ම පැවතීම.

4- මෙලොවට වඩා මතු ලොවට මුල්තැන දී ක්‍රියා කිරීම.

5- යහපත ප්‍රිය කිරීම හා අයහපත පිළිකුල් කිරීම.

6- අල්ලාහ්ගේ නියමය මුළු සිතින් පිළිගැනීම.

මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය නරඹන්න:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *