1- අල්ලාහ් පිළිබඳ මැනවින් අවබෝධ කරගත් ඔබ ඔහුට කළ යුතු යුතුකම් නිසි අයුරින් ඉටු නොකරන්නේ ඇයි?
2- දිනපතා ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය කියවන ඔබ ඒ අනූව ජිවත් නොවන්නේ ඇයි?

3‍- ෂෙයිතාන්ව ඔබේ සතුරා බව පවසා ඔහුව ඔබේ මිතුරා බවට පත්කරගත්තේ ඇයි?
4- අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාව ප්රිය කරන බව පවසා එතුමන්ව නොපිළිපදින්නේ ඇයි?
5- ස්වර්ගයට ඇලුම් කරන බව පවසා ඒ වෙනුවෙන් ක්රියා නොකරන්නේ ඇයි?
6- නිරයට බයයි යනුවෙන් පවසා පාපයන් අත්නොහරින්නේ ඇයි?
7- මරණය සත්යය බව පවසා එයට සූදානම් නොවන්නේ ඇයි?
8- තම අඩු පාඩු හදා ගත යුතුයි යනුවෙන් පවසා අන් අයගේ අඩු පාඩු පසු පසින් හඹා යන්නේ ඇයි?
9- අන් අය තමන්ට කෘතඥ විය යුතුයි යනුවෙන් අපේක්ෂ කරන ඔබ අල්ලාහ්ට කෘතඥ නොවන්නේ ඇයි?
‍‍‍
10- ඔබත් සමග ජීවත්වූ බොහෝ අයව මිහිදන් කළ ඔබ එයින් ආදර්ශයක් නොගන්නේ ඇයි?
මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය නරඹන්න:
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *