රමළාන් සමය හා උපවාසය පිළිබඳ වූ දේශණ ඔබත් නරඹන්න, අන් අය සමගද බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.

දේශක: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

1- රමළාන් සමයට පෙර ඔබ සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු 8ක්

2- රමළාන් මාසයෙහි වැදගත්කම

3- උපවාසයෙහි වැදගත්කම!

4- උපවාසය අනිවාර්්‍යය වීමට පවතින කොන්දේසි 5 කුමක්ද?

5- උපවාසය නිෂ්ඵල කරන කරුණු 7 දැනගනිමු!

6- රමළාන් සමය හා උපවාසය පිළිබඳ පැන හා පිළිතුරු 30 ක්

7- රමළාන් සමයෙහි ජයග්‍රහකයින් කවුද?

8- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකුට පොදුවේ මතුවන සමහර ගැටළු

9- රමළාන් අපෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?

10- රමළාන් මාසයේ මාගේ එක් දිනක්!

11- උපවාසය හා බැඳුනු කරුණු ඉතා සරලව පැන හා පිළිතුරු වශයෙන්-01

12- උපවාසය හා බැඳුනු කරුණු ඉතා සරලව පැන හා පිළිතුරු වශයෙන්-02

13- කීර්තිමත් ලයිලතුල් කද්ර් රාත්‍රිය ලබා ගැනීම සඳහා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *