දෝවනය හා බැඳුනු නීති රීතින් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 26-02-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.45 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-2.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 90.773 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *