සූර්්‍යය හා චන්ද්‍ර ග්‍රහණ සලාතය ඉටු කරන්නේ කෙසේද?

දේශණය: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ් සීලානි
ඔබත් නරඹන්න අන් අය සමගද බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *