අදාන් හා ඉකාමත් සමග බැඳුනු නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 04-06-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.69 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-10.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 76.36 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *