ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 05-07-2008
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.14 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-4.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 105 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-4.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *