ඒක දේව විවරණය-7 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 07-08-2008
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 29.91 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-7.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 154 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-7.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.