ඉස්ලාමීය පවුලක් තුළ තිබිය යුතු උසස් ආදර්ශයන් කිහිපයක් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 16-06-2011
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.46 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/islamifamily.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 111 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/islamicfamily.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *