මෙලොවට අවසන් වශයෙන් පැමිණී මුලු ලොවටම කරුණාව වූ අවසන් දූතවරයා පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 04-10-2010
ස්ථානය: FRCS – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.40 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/maamanithar-2.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 90.49 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Mahatmapurushayan.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *