ඉස්ලාමයට විරුද්ධව පදනම් විරහිතව කෙරෙන චෝදනාවන්ට නිසි පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා පැවැත්වූ විවෘත සාකච්ඡාව.
දිනය: 04-11-2010
ස්ථානය: FRCS – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 23.61 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/miscoceptionaboutislam.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 123.63 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/miscoceptionaboutislam.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *