ශත වර්ෂ දාහතරකට පෙර අනාවරණයවූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය ඉදිරිපත් කරන විද්‍යාත්මක සත්‍යයන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 25-08-2010
ස්ථානය: FRCS – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.63 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/quranandscience.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 107.62 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/quranandscience.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *