කාන්තා අයිතීන් ඉස්ලාම් උල්ලංඝනය කරන බව පදනම් විරහිතව කෙරෙන චෝදනාවන්ට නිසි පිළිතුරු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සැපයේ.
දිනය: 11-12-2010
ස්ථානය: FRCS – කොළඹ

 

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 22.63 MB}

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 118.53 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/womensright_hq.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *