ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් -1 – (AV)

පවිත‍්‍රත්වයෙහි වැදගත්කම හා මූලිකත්වය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 26-02-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.54 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-1.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 91.13 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-1.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.