කාන්තා පිරිසිදුකම පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ.
දිනය: 07-05-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-7.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 57.26 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-7.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *