සෑම මිනිසෙකුම සොයන නියම සැනසීම ලබාගත හැකි මාර්ගයන් මොනවාද? යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 20-02-2010
ස්ථානය: දම්මාම් – සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 19.59 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/Sanseema.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 116.41 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/peace-2.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *