මිනිසාගේ සම්භවය පිළිබඳ ඉස්ලාමීය දෘෂ්ඨි කෝනයෙන් තර්කානුකූලව කරුණු අනාවරණය කෙරේ.
දිනය: 22-03-2009
ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 18.75 MB}

[audio:http://www.worldmuslimmedia.com/yayuthumaga/Audio/MP3/Minissambavaya.56a.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 105.14 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/VTS061.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *