ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද? – (AV)

ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ අර්ථ විවරණයක් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ අනාවරණය කෙරේ.

දිනය: 14-09-2008

ස්ථානය: අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.45 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/islamyanu.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 118.66 MB}

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.