අල්කුර්ආන් පරිවර්තනය (mp3)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය සිංහල පරිවර්තනය mp3 වශයෙන් නිෂ්පාදනය කොට ශ‍්‍රී ලාංකීය ජනතාවට දායාද කළ සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානයට යා යුතු මග අඩවියෙහි අවංක ස්තූතිය.

මෙවැනි සත් කි‍්‍රයාවන් අනාගතයෙහි තව තවත් කිරීමට එම සංවිධානයට ශක්තිය ලැබීමට අල්ලාහ්ගෙන් ප‍්‍රාර්ථනා කරමු.

අල්කුර්ආන් පාරායනය හා සිංහල පරිවර්තනය (mp3)

සිංහල පරිවර්තන හඩ මව්ලවි මාහිර් T.D. රම්ඩීන් නූරි

නිෂ්පාදනය: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය (AMYS)

පරිච්ඡේද: (click to play, Right click and ” Save Target as” to download)

හැඳින්වීම: හැඳින්වීම

1- අල්ෆාතිහා: 1- අල්ෆාතිහා

2-අල්බකරා: 2-අල්බකරා

3- ආල ඉම්රාන්: 3- ආල ඉම්රාන්

4- අන්නිසා: 4- අන්නිසා

5- අල්මායිදා: 5- අල්මායිදා

6- අල් අන්ආම්: 6- අල් අන්ආම්

7- අල් අඃරාෆ්: 7- අල් අඃරාෆ්

8- අල් අන්ෆාල්: 8- අල් අන්ෆාල්

9- අත්තව්බා: 9- අත්තව්බා

10- යූනුස්: 10- යූනුස්

11- හූද්: 11- හූද්

12- යූසුෆ්: 12- යූසුෆ්

13- අර්රඃද්: 13- අර්රඃද්

14- ඉබ්රාහීම්: 14- ඉබ්රාහීම්

15- අල්හිජ්ර්: 15- අල්හිජ්ර්

16- අන්නහ්ල්: 16- අන්නහ්ල්

17- බනී ඉස්රාඊල්: 17- බනී ඉස්රාඊල්

18- අල්කහ්ෆ්: 18- අල්කහ්ෆ්

19- මර්යම්: 19- මර්යම්

20- තාහා: 20- තාහා

21- අල් අන්බියා: 21- අල් අන්බියා

22- අල්හජ්: 22- අල්හජ්

23- අල්මුඃමිනූන්: 23- අල්මුඃමිනූන්

24- අන්නූර්: 24- අන්නූර්

25- අල්ෆුර්කාන්: 25- අල්ෆුර්කාන්

26- අෂ්ෂුඅරාඃ: 26- අෂ්ෂුඅරාඃ

27- අන්නම්ල්: 27- අන්නම්ල්

28- අල්කසස්: 28- අල්කසස්

29- අල් අන්කබූත්: 29- අල් අන්කබූත්

30- අර්රූම්: 30- අර්රූම්

31- ලුක්මාන්: 31- ලුක්මාන්

32- අස්සජදා: 32- අස්සජදා

33- අල් අහ්සාබ්: 33- අල් අහ්සාබ්

34- සබඃ: 34- සබඃ

35- ෆාතිර්: 35- ෆාතිර්

36- යාසීන්: 36- යාසීන්

37- අස්සාෆ්ෆාත්: 37- අස්සාෆ්ෆාත්

38- සාද්: 38- සාද්

39- අස්සුමර්: 39- අස්සුමර්

40- අල්මුඃමිනූන්: 40- අල්මුඃමිනූන්

41- හා. මීම්. අස්සජදා: 41- හා. මීම්. අස්සජදා

42- අෂ්ෂූරා: 42- අෂ්ෂූරා

43- අස්සුක්රුෆ්: 43- අස්සුක්රුෆ්

44- අද්දුකාන්: 44- අද්දුකාන්

45- අල්ජාසියා: 45- අල්ජාසියා

46- අල් අහ්කාෆ්: 46- අල් අහ්කාෆ්

47- මුහම්මද්: 47- මුහම්මද්

48- අල්ෆත්හ්: 48- අල්ෆත්හ්

49- අල්හුජුරාත්: 49- අල්හුජුරාත්

50- කාෆ්: 50- කාෆ්

51- අද්දාරියාත්: 51- අද්දාරියාත්

52- අත්තූර්: 52- අත්තූර්

53- අන්නජ්ම්: 53- අන්නජ්ම්

54- අල්කමර්: 54- අල්කමර්

55- අර්රහ්මාන්: 55- අර්රහ්මාන්

56- අල්වාකිආ: 56- අල්වාකිආ

57- අල්හදීද්: 57- අල්හදීද්

58- අල්මුජාදලා: 58- අල්මුජාදලා

59- අල්හෂ්ර්: 59- අල්හෂ්ර්

60- අල්මුම්තහිනා: 60- අල්මුම්තහිනා

61- අස්සෆ්: 61- අස්සෆ්

62- අල්ජුම්ආ: 62- අල්ජුම්ආ

63- අල්මුනාෆිකූන්: 63- අල්මුනාෆිකූන්

64- අත්තකාබුන්: 64- අත්තකාබුන්

65- අත්තලාක්: 65- අත්තලාක්

66- අත්තහ්රීම්: 66- අත්තහ්රීම්

67- අල්මුල්ක්: 67- අල්මුල්ක්

68- අල්කලම්: 68- අල්කලම්

69- අල්හාක්කා: 69- අල්හාක්කා

70- අල්මආරිජ්: 70- අල්මආරිජ්

71- නූහ්: 71- නූහ්

72- අල්ජින්: 72- අල්ජින්

73- අල්මුස්සම්මිල්: 73- අල්මුස්සම්මිල්

74- අල්මුද්දස්සිර්: 74- අල්මුද්දස්සිර්

75- අල්කියාමා: 75- අල්කියාමා

76- අද්දහ්ර්: 76- අද්දහ්ර්

77- අල්මුර්සලාත්: 77- අල්මුර්සලාත්

78- අන්නබඃ: 78- අන්නබඃ

79- අන්නාසිආත්: 79- අන්නාසිආත්

80- අබස: 80- අබස

81- අත්තක්වීර්: 81- අත්තක්වීර්

82- අල් ඉන්ෆිතාර්: 82- අල් ඉන්ෆිතාර්

83- අල්මුතෆ්ෆිෆීන්: 83- අල්මුතෆ්ෆිෆීන්

84- අල් ඉන්ෂිකාක්: 84- අල් ඉන්ෂිකාක්

85- අල්බුරූජ්: 85- අල්බුරූජ්

86- අත්තාරික්: 86- අත්තාරික්

87- අල් අඃලා: 87- අල් අඃලා

88- අල්ඝාෂියා: 88- අල්ඝාෂියා

89- අල්ෆජ්ර්: 89- අල්ෆජ්ර්

90- අල්බලද්: 90- අල්බලද්

91- අෂ්ෂම්ස්: 91- අෂ්ෂම්ස්

92- අල්ලයිල්: 92- අල්ලයිල්

93- අල්ලුහා: 93- අල්ලුහා

94- අල්ඉන්ෂිරාහ්: 94- අල්ඉන්ෂිරාහ්

95- අත්තීන්: 95- අත්තීන්

96- අල් අලක්: 96- අල් අලක්

97- අල්කද්ර්: 97- අල්කද්ර්

98- අල්බයියිනා: 98- අල්බයියිනා

99- අස්සිල්සාල්: 99- අස්සිල්සාල්

100-අල් ආදියාත්: 100-අල් ආදියාත්

101- අල්කාරිආ: 101- අල්කාරිආ

102- අත්තකාසුර්: 102- අත්තකාසුර්

103- අල් අස්ර්: 103- අල් අස්ර්

104- අල්හුමසා: 104- අල්හුමසා

105- අල්ෆීල්: 105- අල්ෆීල්

106- අල්කුරෙයිෂ්: 106- අල්කුරෙයිෂ්

107- අල්මාඌන්: 107- අල්මාඌන්

108- අල්කව්සර්: 108- අල්කව්සර්

109- අල්කාෆිරූන්: 109- අල්කාෆිරූන්

110- අන්නස්ර්: 110- අන්නස්ර්

111- අල්ලහබ්: 111- අල්ලහබ්

112- අල්ඉහ්ලාස්: 112- අල්ඉහ්ලාස්

113- අල්ෆලක්: 113- අල්ෆලක්

114- අන්නාස්: 114- අන්නාස්

 

25 comments

 • fathima

  Assalamualaikum;

  Here the translations are form of video, if you got the translation in the document form(as pdf), it will b more helpful to read when ever we want. better if it is in Sinhala language. if any , please let me know.

 • Haroon from Jeddah KSA

  Dear Fathima Sister, Salam……..
  pdf Sinhala language Qur’an
  http://www.AlQuranaya.com

 • Roshan from Jeddah

  Brother Haroon link is not working for me

 • Hanna

  Assalamu Aleikum,

  I was trying to download the Quran mp3s but unfortunately it does not support. It would be a great benefit if the admin of this page can fix the issue please. Thank You.

 • M. M. I. Marickar

  Maashah Allah, its great and used full

 • Aslan

  Download not supported,can you please send the download link,please

 • Mohammed Haneefa

  Ma Shaa Allah, Great Service for Society
  The almighty Allah may Accept your efforts and rewards best

 • Anonymous

  Alhmdulilh. It’s great work.

  • Hassan

   අස්සලමු අලෙය්කුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු(හ්) මම ඉස්ලාම් දහම වැලදගත් අයෙක්. පලමුවෙන්ම මේ උතුම් ඌ සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ සියලුදෙනාට අල්ලාහ් ගේ කරුනාදයාව හිමි වේවා . මට ගැටලුවක් තියෙනවා සූරතුල් වාකිආ සම්බන්දව කවුරුන් හෝ සහෝදරයකු මා සම්බන්ධ කරනමෙන් ඉල්ලා සිටිමි mobile 00966533092219

 • Anonymous

  අස්සාලමු අලයිකෑමි..,මගේ සිහිනය ඉටු වි ඇත.අල්ලා ට ස්තූතියි.,

 • Mohomed faiz

  Great work , maasha allah.

 • اسحاق ابن افتكار

  ماشاءالله ඔස්තාද් අල්ලාහ් ඔයාට වැඩි වැඩියෙන් බරකත් කරත්වා…. ඉතා ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්…….

 • Nizar

  අල්හම්දුලිල්ලාහ් .. බුද්ධිමතුන්ගේ අවධානයට මෙය යොමුවිය යුතුය.. එතැනින් සියලු අයට සත්‍ය සේන්දුවිය යුතුය.. ජසාකල්ලාහු කෛරන් ..

 • Mohammed Rizmie

  Ma Sha Allah, Alhamdulillah this is very use full to understand the Islam for other religion and great work. Jazakallah.

 • N.S.M.Shamsudeen.Hambantota

  very constructive production.we need this type of contribution.we pray your organisation.may Allah grant his bless .

 • Zinnoon Nissar

  Assalamu Alaikum,
  May Allah bless each and every one who were instrumental in translating the Quran to Sinhala language.

  One suggestion, next step whilst each verse is recited in Arabic to simultaneously have the subtitle translation in Sinhala posted. This will create interest inquisitive mind to listen without breaking the momentum.

  Jazza Khalla Khairan.

 • Zinnoon

  Corrected for grammar

  Assalamu Alaikum,
  May Allah bless each and every one who were instrumental in translating Quran to Sinhala language.

  One suggestion, next step whilst each verse is recited in Arabic, simultaneously have the subtitle translation in Sinhala posted. This will create interest for non Muslims to listen without breaking the momentum.

  Jazza Khalla Khairan.

  • Fathima Aysha

   Alhamdu lillha.mage nama fatima Aysha.mag sinhala.mag dan lslam Aagama welada gena siti.mag Al kuranaua parayanaya kirimata danne naha.meya mata mahat senasimak gena dena deyaki.ya allah oba tumanlata siyalu barakat lebewa.godak satutui mata meya sinhalen asa dana ganimata labima gana oba siyaluma denata allahge barakat lebewa. meya book eka wasayen denna puluwannam mata godak hodai.

 • M najeem

  Really good team work I need download

 • N.Mohamed Rilwan

  Mashaa allah realy great service for our muslim society very usefull alhamdulillah.

 • Fathima Aysha

  Alhamdu lillha.mage nama fatima Aysha.mag sinhala.mag dan lslam Aagama welada gena siti.mag Al kuranaua parayanaya kirimata danne naha.meya mata mahat senasimak gena dena deyaki.ya allah oba tumanlata siyalu barakat lebewa.godak satutui mata meya sinhalen asa dana ganimata labima gana oba siyaluma denata allahge barakat lebewa. meya book eka wasayen denna puluwannam mata godak hodai.

 • Zeenath Ansar

  Alhamdhulilla well done may almighty Allah shower his blhisings on who ever had done this quran translation in sinhala ,hope it should reach everyone who are urging for this.

 • Shafeer Sakkaff

  Alhamdu Lillah
  Excellent work.Allah will reward you’ll immensely. In Shaa Allah.

 • M.I.M.Mihilar, USP

  ඇත්තෙන්ම මෙය ඉතා වැදගත් කටයුත්තකි. ඉස්ලාම් ආගම වැලදගත් අපගේ සහෝදර/සහෝදරියන්ට මෙය ඉමහත් අත්වැලක් වනු ඇත. මෙය නිකංම අපගේ දුරකථනවල තබා නොගෙන විශේෂයෙන්ම ඉස්ලාම් ධර්මය වැළදගත් අයවළුන් හට share කරන්න. එයින් ඔබලාට ද මහගු පිනක් ලැබෙනු ඇත. එමෙන්ම ඔවුන් විසින් මෙම ශුද්ධ වූ කුරානය පාරායනය කරන සෑම අවස්ථාවකදීම එය ඔවුන් වෙත යැවු ඔබට නිසැකවම සර්ව බලධාරි අල්ලාහ් විසින් ඒ සදහා වූ කුලිය ඔබලාට ලබා දෙනවා නිසැකයි. මෙවැනි අතිවිශිෂ්ට වූ ග්‍රන්ථයක් සැමට තේරෙන සරල සිංහල භාෂාවෙන් සකස් කල ඒ විද්වත් මණ්ඩලයටද මා අල්ලාහ් වෙතින් දුවා ප්‍රාර්ථනා කරමි. යා අල්ලාහ් ඔබ ඔවුන් හට ඔබේ කරුණාව පා ඉදිරියේදීද ඔවුනට මෙවැනි උදාර කටයුතුවල යෙදෙන්නට ධෛර්යය හා ලබා දෙත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමි. ආමීන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.