වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

වෛද්‍යය සාකිර් නායික්

අස්හර් යූසුෆ්

මව්ලවි සෆ්රාස් නව්ෆල්

සහෝදර අහ්මද් දහ්ලාන්

සහෝදර ආසාද්

මව්ලවි සමීන් නජාහි

මව්ලවි ඉජාස්

මව්ලවි ලෆර්

මව්ලවි ඉර්ෂාද් මව්ලානා

සහෝදර මුහ්ම්මද් නිලාම්

සහෝදර එම්. ඉස්හාක්

සහෝදර එස්.එම්.මිහ්ලාර්

සහෝදර අන්වර් මනතුංග

සහෝදර අනස්

සහෝදර ඒ.ආර්. ගුණසේකර

සහෝදර ඒ.ආර්. මුතුකුඩ

වෙනත් මව්ලවිවරුන්ගේ/ සහෝදරවරුන්ගේ  දේශණ

නවක මුස්ලිම් වරුන්

 

වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *