අන්නාස් පරිච්ඡේදයෙහි විවරණය!

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි 1- මිනිසුන්ගේ පරිපාලකයාගෙන් මා ආරක්ෂාව පතමි (යනුවෙන් ශාස්තෘවරයානනි! ඔබ පවසන්න) 2- ඔහු මානව වර්ගයාගේ (සැබෑ) අධිපතිය. 3- (ඔහු) මානව වර්ගයාගේ (සැබෑ) දෙවියාය.

Read more