අබ්දුල්ලාහ් මනුලාල්ගෙන් සටහනක්

දැහැමි ජීවිතයකට ඉස්ලාම් මග පාදයි පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි කරුණාබර වැඩිහිටියනිæ සහෝදර සහෝදරියනිæ මිනිසෙකු වශයෙන් උපත ලැබීමට වාසනාව ලද ඔබ අපි හැම දෙනාම ප්‍රධාන වශයෙන් සැළකිය යුතු කාරණා ගැන නිරතුරුව සිහි කල්පනාවට ගෙන නිවැරදි දැක්මක් තුළින් ජීවන කි්‍රයාවලියට නැගිය යුතුය. මේ සඳහා අපගේ බුද්ධිය පෝෂණය කිරීමට දැනුම ලබා දිය යුතු අතර එම දැනුම ලබාගැනීමේදී සත්‍යවූත් නිවැරදි වූත් ලොව අනුමත කරන […]

Read more