අල්-කුර්ආනයේ මාර්ගෝපදේශකත්වය (Quranic guidance)

ලොව මවා පාලනය කරන්නාවූ දෙවිඳුන්ගෙන් මිනිස් වර්ගයාට පහල වු අවසාන මාර්ගෝපදේශකත්වය අල්-කුරානය වේ. අල්-කුර්ආනය පහළ වීමට පෙර දාවුද් (David) නබිතුමාට සzබුර් ආගම් පුස්තකයද, මුසා (Moses) නබිතුමාට තව්රාත් ආගම් පුස්තකයද, ඊසා (Juses) නබිතුමාට ඉන්ජිල් ආගම් පුස්තකයද පහළ කළ බව අල්-කුරානයේ සඳහන් වේ. එම ආගම් පුස්තක පහළ වුයේ එක් ජන කොට්ටාසයකට හෝ යම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයකට පමණක් බව කුරානයේ සඳහන් කොට ඇත. එහෙත් […]

Read more