හලාල් පිළබඳවූ චෝදනාවන්ට පිළිතුරු (AV)

හලාල් සහතියකට විරුද්ධව ගෙනයන සාවද්‍ය ප්‍රචාරයන්ට නිසි පිළිතුරක්. සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය පැවැත්වූ මාධ්‍යය හමුව. දිනය: 2013 පෙබරවාරි 07

Read more
1 2