අහංකාරය (Arrogance)

අහංකාරකම කෙනෙකුගේ විනාශයට මුලය. එහෙත් බොහෝ අය ඒ බව දැනගන්නේ නැත. අහංකාර තැනැත්තා අන් අයව තමන්ට වඩා පතත් කොට සලකන්නේය. ආදම් තුමාව පස් වලින් මැවූ පසු සාතන් මුලින්ම අහංකාරකම පෙන්නුම් කලේ ඔහුව ගින්නෙන් මවා ඇති නිසාය. සාතන්ව ගින්නෙන් මවා ඇති බැවින් ඔහු අදහස් කලේ පස්වලින් මවා ඇති ආදම් තුමාට වඩා ඔහු උසස් බවයි. කෙසේ වෙතත් සාතන්ගේ උඩඟුකම නිසා ඔහු දෙවියන්ගේ ශාපයට […]

Read more