ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳව ඇති වැරදි සංකල්ප (Wrong concepts about Islam)

ලෝක ජනග්‍රහණයෙන් ආසන්නව තුනෙන් එකක් පමණ මුස්ලිම්වරුන්ය. එසේ තිබියදීත් ඉස්ලාම් දහම ගැන නොදන්නා අය අපට දැකිය හැකිය. විශේෂයෙන්ම ශරියාව, කාන්තා නිදහස සහ ත්‍රස්තවාදය යන කරුණු ගැන ඔවුන්ට නිසි අවබෝදයක් නොමැත. මෙම කරුණ ඇතැම් ජන මාධ්‍යයන් සහ සමාජ ජාලා ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඉස්ලාම් දහම අපකීර්තියට පත් කිරීම සඳහා විශාල මෙහෙයක් සිදු කරති. එම ප්‍රචාරයන් හමුවේ වුවද ලෝකයේ වේගයෙන්ම ව්‍යාප්තවන දහම ඉස්ලාම් බවට පත්ව තිබීම […]

Read more