පිවිතුරු සමාජයක් උදෙසා!

දිනය: 09-01-2016 සෙනසුරාදා ස්ථානය: අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව පිවිතුරු සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඉස්ලාම් ලොවට ලබාදෙන උතුම් ආදර්ශ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සාකච්ඡා කෙරේ.

Read more