අවසන් දූතවරයාගේ ආදර්ශයෙන් බිඳක්

සමීප \ාතීන් හා නෑදෑයෝ සමග ඇසුර! තම \ාතීන් හා සමීප සම්බන්ධකම් පැවත්වීම කෙරෙහි නබි (සල්ලල්ලාහු අෙලෙහි වසල්ලම් තුමාට* හිමි වූයේ සුවිශාල තැනකි, ඵසේම ඵතුමා මු`ඵ මිනිස් සංහතියේම පරිපූර්ණ වන්තයා ද විය, ¥තත්වයට පෙර ද ඵකල කුෙරෙෂි – මිථ්‍යයා මත දරන්නන් – ප‍්‍රතික්‍ෂේපකයින් පවා ”විශ්වාස වන්තයා, සත්‍යය වන්තයා” යනුවෙන් ඵතුමාව ගෞරව නාමයෙන් ඇමතුවෝය. වරක් ඵතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳ කදීජා (රලි* තුමිය ”ඔබ […]

Read more
1 2