ඉස්ලාමිකයෙකු මියගිය විට ආදාහනය නොකොට මිහිදන් කරන්නේ ඇයි?

1. ආදාහනය ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව අනුමත පිළිවෙතක් නොවේ. ඉස්ලාමීය පිළිවෙත වන්නේ මිහිදන් කිරීමයි. 2. මිනිස් ශරීරයේ අඩංගු සියළුම රසායානික ද්‍රව්‍ය අඩු වැඩි ප්‍රමාණයන්ගෙන් පොළොවේ පාෂාණ සංයුතියේ අන්තර්ගතය. මිනිස් ශරීරය වියෝජනය වී එම පාෂාණ සංයුතියට එකතුවීම ඉතා පහසුවෙන් සිදුවේ.

Read more

ඉස්ලාමීය අවමංගල චාරිත්‍ර (Islamic funeral customs)

 ඉස්ලාම් දහමේ අන් සෑම කටයුත්තක් මෙන්ම අවමංගල චාරිත්‍ර විදි ද දහමේ එක් අංගයකි. ඊට සහභාගිවීම කුසල් ක්‍රියාවකි. මරණයට පත්වූ තැනැත්තාගේ අවසන් කටයුතු සිදු කිරීම පව්ලේ ලඟම ඥාතීන්ට පැවරෙන අතර එවැනි කෙනෙක් නොමැති නම් ගමේ සියළුම දෙනා වෙත එය පැවරෙන්නේය. එහෙත් යම් පිරිසක් විසින් එම වගකීම ඉටුකළේ නම් ඔවුන් සියළුදෙනාම එම වගකීමෙන් නිදහස් වන්නේය. 

Read more