සලාතය තුළ ඇඳුම් පොළොවෙහි ස්පර්ෂවීම වළක්වාගැනීම?

පිළිතුරු සපයන්නේ: අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 09-01-2016 සෙනසුරාදා ස්ථානය: අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව

Read more

පාඨකයින් යොමු කරන පැනයන් සඳහා පිළිතුරු-1

පැනය: පිරිමීන්ගේ ඇඳුම් සම්බන්ධව ඉස්ලාම් පනවා ඇති සීමාවන් කුමක් ද? වළලූකරට පහතින් වන සේ අඳින්න පුළුවන් ද?  අහ්මද් යසිෆුද්දීන්

Read more
1 2