පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස් – 01

පහසුවෙන් කට පාඩම් කිරීම ස‍‍ඳහා කුඩා නබි වදනක්.   عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (صحيح البخاري- 8) “නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙකු නැති බවත් මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ දූතයා බවත් සාක්ෂි […]

Read more