ඉස්ලාම් පනවන දඬුවම් නිසා වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද? -3

ඉස්ලාම් සහ ශිෂ්ඨාචාරය. —අවුරුදු දහසකට පෙර මිනිසුන් කූඩාරම් අටවාගෙන ජීවත්වූහ. ආපසු ඒ යුගයට යාමට ඔබලා කැමතිද? ඉස්ලාම් එම හැඩිදැඩි දාමරික ප්‍රජාවට ගැලපෙන්නට ඇත. එවැනි සමාජයකට ගැලපෙන අයුරින් එය බොළද අදහස් දරණ ආගමකි.

Read more