සාතන්ට වැරදුනේ කොතනද? (Where did Satan go wrong?)

සාතන්ට ඉබ්ලිස් යනුවෙන්ද කුරානයේ ආමන්ත්‍රණය කොට ඇත. ඔහුගේ මුල් වාසස්ථානය ස්වර්ගය වේ. ඔහු සිටියේ සුරදුතයින් අතරය. ඔහු එදත් අදත් දෙවියන්ව විශ්වාස කරන්නේය. එසේ නම් ඔහු දෙවියන්ගේ කෝපයට ලක්වුනේ කෙසේද? ස්වර්ගයෙන් නෙරපනු ලැබුවේ ඇයි?

Read more