පොලවේ ස්ථායිතාව කෙරෙහි කඳුවල කාර්යභාරය (The role of mountains on the stability of earth)

        මෙම ලිපියෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ භුවිද්‍යාව සම්බන්ද ඇතැම් කරුණු සහ කුරානයේ සඳහන් වන ඇතැම් වැකි පිළිබඳව සසඳා බැලීමකි. කෙසේ වෙතත් භූවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ රසායනාගාරයක කරන පරීක්ෂණ මෙන් නොවන නිසා විද්‍යාඥයින් කරන ඇතැම් නිගමනයන් කාලයෙන් කාලයට වෙනස් විය හැකිය. ඇයිද යත් කඳුවලින් පොළොව කෙරෙහි ඇතිවන බලපෑම සම්බන්දයෙන් ගෙන ඇති බොහෝ නිගමනයන් උපකල්පනයන් වන බැවිනි. එහෙත් අල්-කුරානයේ ඇති වැකි […]

Read more