කාන්තා පිරිසිදුකම!

කතෘ: අෂ්ෂෙයික් මුහම්මද් බින් සාලිහ් අල් උසෙයිමීන් (රහ්) පරිවර්තනය: නලීම් ඉස්සද්දීන් නිරීක්ෂණය: අහ්මද් මුබාරක් මුහම්මද් මහ්දූම් පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න කාන්තා පිරිසිදුකම

Read more

ඉස්ලාමීය ඇඳුම් පැළඳුම් කේතය (Islamic dress code)

මුස්ලිම්වරුන්ගේ සෑම ක්‍රියාවක්ම අල් කුර්ආනය සහ නබිතුමාගේ සුන්නාවන් මගින් තීන්දු කරන්නේය. ඒ අනුව මුස්ලිම්වරුන් ඇඳුම් ඇඳිය යුත්තේ ද අල් කුරානයට සහ නබිතුමාගේ මඟ පෙන්වීමට අනුවය. මෙය ඉස්ලාම් යන වචනයෙහි අර්ථයෙහි ද ගැබ්වී තිබේ. ඉස්ලාම් – අල්ලාහ්ගේ කැමැත්ත අනුව ජිවත් වීම.

Read more
1 2 3 7