සලාතයෙහි කැඳවීම අසන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

යහපත කරා සමාජය කැඳවන්න!

විශාල කර බැලීම සඳහා පින්තූර මත ඔබන්න. ඔබගේ මිතුරන් සමගද යහපත බෙදාගන්න. “යහපත අන් අයට දන්වන්නා යහපත කළා හා සමාන කුසල් ලබාගන්නේය” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ.

Read more

සලාතය සඳහා කරනු ලබන කැඳවීමෙහි අර්ථය කුමක්ද? (AV)

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් -11 (AV)

අදාන් (බාංගු) පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 17-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more