අල්කුර්ආනය අප වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් විය යුතුද?

විශේෂ ආගමික හමුව ස්ථානය: බුහාරි මස්ජිදය – අල්කොබාර් දිනය: 29-01-2016 සිකුරාදා

Read more

අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරිමේ වැදගත්කම!

මුලු ලොව වාසි ජනතාවටම යහපත් මග පෙන්වීම වශයෙන් අනාවරණයවූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය වෙනුවෙන් අපි ඉටු කළ යුතු යුතුකම් රාශියක් පවති. ඒ අතුරින් එය නිසි අයුරින් පාරායනය කිරීම, එය අධ්‍යයනය කිරීම, ඒ අනූව ජීවත් වීම, එය කරා සමාජය කැඳවීම.

Read more