හිස්නුල් මුස්ලිම් කෘතියෙහි හැඳින්වීම

මුස්ලිම්වරයකුගේ රැුකවරණය පරිවර්තක: සෙයියද් මුහම්මද් ප‍්‍රකාශනය: (සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය* කොළඹ – 10 ෆ ඵඹීඛෂඵ උ්ඍ්ශ්ණඹඨෑ ඍ්ණ්උ්ඍ්භ්ශ් ෆ ඛ්බටම්ටැථ ීසබය්ක් ෆ ඔර්බික්එැා ඉහථ ීැසහහැා ඵමය්පපැා ෆ ්ිිසිඑැා ඉහථ ඵදමක්ඩස ඔගෘග ඍ්පාැැබ :ඵ්යසර* ෆ ත්‍සරිඑ ෑාසඑසදබථ 2009 ෆ ීස‘ැථ 1රැු8 ෆ ඡු්ටැිථ 115 ෆ ඡුමඉකසියැා ඉහථ ්ිිදජස්එසදබ දෙ ඵමිකසප ශදමඑය දෙ ී්සක්බ :න්‍්පපසහහ්එයමිය ීය්ඉ්ඉ* ඵ්කසට්න්බා් ඍද්ාල ඵ්ර්ා්බ්ල ක්‍දකදපඉද – 10ල ීරස […]

Read more