යුවතියකගේ දුක් කඳුළු අමිහිරි ඇත්ත කථාවක්!

අබූ කුරෙයිබ් සිපිරිගෙයි සිට….. මාගේ පවුලටත්, අර්රමාදී අල්කාලිදියියා, අල්ෆල්ලූජා නගරයන්හි ජීවත්වන ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි! මේ ලෝකයේ ජීවත්වන මුළුමහත් ගෞරවනීය ජනතාවනි! සෑම ජන කොටසකටම මම කරන කාරුණික ඉල්ලීමයි මේ.

Read more

පිරිමීන් හා බහු විවාහ ක්‍රමය!

ඉස්ලාම් දහමෙහි පිරිමීන්ට පමණක් බහු විවාහ ක්‍රමය අනුමත කර ඇත්තේ ඇයි? බහු විවාහය කොටස් දෙකක් වේ. එක් පිරිමියෙකු එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීම, මෙයට ඉංග‍්‍රීසියෙන් පොලිගැමි (polygamy) යනුවෙන් කියනු ලැබේ. දෙවැනි කොටස එක් කාන්තාවක් එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීම. මෙයට ඉංග‍්‍රීසියෙන් පොලියැන්ඩරි (polyandary) යනුවෙන් කියනු ලැබේ.

Read more