පිළිම වන්දනාව ඉස්ලාමයේ නොමැති වූවත් මක්කාවේ ඇති දේවස්ථානයට හා එහි ඇති ගලකට නැමදුම් කරන්නේ අැයි?

ලෝ වැසි මුස්ලිම් ජනයා තමන්ගේ නැමදුම් (සලාතය) සඳහා යොමු වන දිශාව වූ මක්කා නගරයේ පිහිටි ‘කාබා’ නමින් හැඳින්වෙන කළු රෙද්දකින් ආවරණය කොට ඇති චතුරශ්‍රාකාර ඉපැරණි මස්ජිදය පිළිබඳ ව ඇතැම් ඉස්ලාම් නොවන්නන් සිතන්නේ මුස්ලිම් ජනයා ඒ වෙත නැමදුම් කරන බවයි. මෙම වැරදි මතය පදනම් කරගනිමින් එය පිළිම වන්දනයට සමාන ක්‍රියාවක් ලෙස ඔවුන් සලකති. සත්‍යය වශයෙන් ම මුස්ලිම්වරුන් කරනුයේ ඒ දෙසට යොමු […]

Read more

“හජරුල් අස්වද්” (කළු ගල)

මෙය අපගේ මැවුම්කරු වූ අල්ලාහ් ස්වර්ගයේ සිට මෙලොවට පහළ කළ පාෂාණයක් වේ .. මක්කා නගරයේ මස්ජිදුල් හරාම් නම් ශුද්ධවූ සිද්ධස්ථානය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් යාඥා කිරීම සදහා මෙලොව ස්ථාපිත කරන ලද මුල්ම දේවස්ථානය වේ. එහි ඇති කඃබාවේ (කළු පෙට්ටිය) පිට පැත්තේ ගිණිකොන දිශාවට මුහුණලා. පොලව මට්ටමින් මීටර් 1 1/2 පමණ උසකින් මෙය පිහිටා ඇත. මෙම ගල ලෝකඩ වලින් සාදන ලද රාමුවකින් රඳවා ඇති […]

Read more