අල් කුරානයේ සඳහන් නිරය කෙබඳු එකක්ද? (What is the nature of hell mentioned in the Qur’an?)

ස්වර්ගය හෝ නිරය නබිතුමා හැර වෙන කිසිවෙකු විසින් දැක නොමැත. එබැවින් බොහෝ අය සිතන්නේ එය මිත්‍යාවක් බවයි. කෙසේ වෙතත් ස්වර්ගයක් සහ නිරයක් නොමැති නම් මිනිසා මිහිපිටදී කරන දේවල් වලට සාදාරනය ඉටු කළ හැකි වෙනත් තැනක් නොමැත. උදාහරණයක් වශයෙන් මිනිස් ඝාතන මිලියනයක් සිදු කළ පුද්ගලයෙකුට මේ ලෝකයේදී දිය හැකි උපරිම දඬුවම එක්වරක් ඔහුව ඝාතනය කිරීමයි. එය කිසිම අකාරයකට ඔහු කල මිනිස් […]

Read more