අල්ලාහ්ගේ උසස් නාමයන් හා ගුණාංගයන්-2 (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 9.36 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Al-asmauwassifath-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 93.66 MB}

Read more

අල්ලාහ්ගේ උසස් නාමයන් හා ගුණාංගයන්-01 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 04-10-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 10.38 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Al-asmauwassifath-1.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 104.94 MB}

Read more