අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන්-1 

අල් කුර්ආනය පිළිබඳ වැරදි අර්ථ දැක්වීම් ඉදිරිපත් කරමින් ජාත්‍යන්තර හා ජාතික සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මගින් මෙම චෝදනා ඉදිරිපත් කොට ඇති බව අපි දනිමු. මෙමගින් ඉස්ලාමය හා මුස්ලිම් ප්‍රජාව පිළිබඳ පදනම් විරහිත බියක් ඇති කිරීම ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව බව ද දනිමු. ඔවුන් මේ සඳහා උපුටා දක්වන අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ නිවැරදි විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරන්නට පෙර අල් කුර්ආනය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම් ඉදිරිපත් කිරීමේ […]

Read more

මුස්ලිම් නොවන්නන්ව දුටු තැන ඝාතනය කළ යුතු ද?

අල් කුර්ආනයේ ඉගැන්වීම් අනුව මුස්ලිම් නොවන්නන් දුටු තැන ඝාතනය කරන ලෙස දන්වා තිබෙනවා නොවේද?-1 අල් කුර්ආනය පිළිබඳ වැරදි අර්ථ දැක්වීම් ඉදිරිපත් කරමින් ජාත්‍යන්තර හා ජාතික සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මගින් මෙම චෝදනා ඉදිරිපත් කොට ඇති බව අපි දනිමු. මෙමගින් ඉස්ලාමය හා මුස්ලිම් ප්‍රජාව පිළිබඳ පදනම් විරහිත බියක් ඇති කිරීම ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව බව ද දනිමු.

Read more

ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳව ඇති වැරදි සංකල්ප (Wrong concepts about Islam)

ලෝක ජනග්‍රහණයෙන් ආසන්නව තුනෙන් එකක් පමණ මුස්ලිම්වරුන්ය. එසේ තිබියදීත් ඉස්ලාම් දහම ගැන නොදන්නා අය අපට දැකිය හැකිය. විශේෂයෙන්ම ශරියාව, කාන්තා නිදහස සහ ත්‍රස්තවාදය යන කරුණු ගැන ඔවුන්ට නිසි අවබෝදයක් නොමැත. මෙම කරුණ ඇතැම් ජන මාධ්‍යයන් සහ සමාජ ජාලා ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඉස්ලාම් දහම අපකීර්තියට පත් කිරීම සඳහා විශාල මෙහෙයක් සිදු කරති. එම ප්‍රචාරයන් හමුවේ වුවද ලෝකයේ වේගයෙන්ම ව්‍යාප්තවන දහම ඉස්ලාම් බවට පත්ව තිබීම […]

Read more

ඉස්ලාමයට එරෙහි පදනම් විරහිත චෝදනාවන්ට පිළිතුරු ගොනුව!

ඉස්ලාමයට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවන්ට සමස්ථ ලංකා විද්වතුන්ගේ සංගමය විසින් පිළිතුරු ලබා දී ඇත. පහතින් ඇති Link එක මත Click කර කෘතිය කියවන්න.         CompilationZofZResponsesZtoZtheZBaselessZAllegationsZTowardsZIslam

Read more
1 2 3 4