ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය කළ හාස්කම!

“කේට් ස්ටීවන්ස්” පොප් සංගීත ලෝකයෙහි නම් දැරු සුප‍්‍රසිද්ධ ඉංග‍්‍රීසි ගායකයකි. ඔහුගේ ජීවිතයෙහි ඔහුට අවශ්‍ය කරන ප‍්‍රසිද්ධිය හා මිළ මුදල්, සම්පත් හිමිවිය. නමුත් ඔහු තුළ පැන නැගුනු ප‍්‍රශ්න වැළකටයි නියම පිළිතුරු  නොලැබුනේ. විවිධ ප‍්‍රබන්ධනයන් ඔහු කියවන්නට විය, ඔහු යමක් සොයන්නට විය, නමුත් ඔහු සොයන දේ එයින් නොලැබිනි.

Read more