මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 11

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් ත්‍රිපිටකය අයත් මේ 2580 ක් වන සියළුම පොත් බුද්ධ ඝෝෂ ට අවශ්‍ය පරිදි විකෘති  කර ඇත. එහෙත් ඔහුට  විකෘති කළ නොහැකි වු ධර්ම පාඨ කිහිපයක් පමණක් “ධම්ම පදයේ” සදහන් වේ. එම ධර්ම පාඨ එවකට ලක්දිව සිටි භික්ෂුන් වහන්සේලාට බුද්ධ වචනනය වු පාලියෙන් කට පාඩම් තිබු ඒවාය. ඒවා විකෘති කළහොත් අසුවන නිසා ඒවා “ධම්ම පදයට”ඇතුළත් කර ඇත. එම […]

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 10

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් අල්-කුර්ආනය සදා වලංගු පණිවිඩයක් වීමට අත්‍යවශ්‍ය දෙවන කරුණ වන්නේ එය පහළ කරනු ලැබු භාෂාව සදා ජීවමාන එකක් විය යුතුය යන්නය. එය පහළ කරනු ලැබු භාෂාව ක්‍රමයෙන් ජනවහරින් ඉවත් වෙමින් හෝ ඉවත් වුවක් ලෙස හෝ ඇති නම් එම පණිවිඩය ජනයාට සදා ප්‍රයෝජනවත් ලෙසින් අවබෝධ කරගෙන එමගින් තම ජිවිතය සකස් කරගැනිමට හැකි එකක් බවට පත් නොවනු ඇත.

Read more