ෂරියා නීතිය පිළිබඳ වැරදි අවබෝධය (Misunderstanding about sharia law)

ෂරියාව ගැන මුස්ලිම් නොවන බොහෝ අයට නිවැරදි අවබෝදයක් ලැබී නොමැත. ඊට ප්‍රධාන හේතුව ෂරියාව පිලිබඳව මුස්ලිම් නොවන ජනමාද්‍ය මගින් සිදු කරනු ලබන වැරදි ප්‍රචාරයන් වේ. මේ නිසා ෂරියාව ගැන නිවැරදිව දැනගැනීමට නම් අල් කුරානය හැදෑරිය යුතුය.

Read more

ෂරියා නීතිය සහ ෂරියා නොවන නීතිය (Sharia law and non-sharia law)

ඉස්ලාමීය ‘ෂරියාව’ පිළිබඳව මුස්ලිම් නොවන ඇතැම් අයට ඇත්තේ වැරදි අවබෝදයකි. ඊට ප්‍රධාන හේතුව ශරියාව පිලිබඳ ඍජු අධ්‍යනයක් නොකර වෙනත් අයගේ මතයන් පිළිගැනීමයි. මේ නිසා ශරියාව ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කිරීම මෙම ලිපියේ අරමුණ වේ. ෂරියාව යනු නීතියකට වඩා ජිවන සැලැස්මක් යැයි කීම වඩාත් නිවැරදිය. ඇයිද යත් එමගින් මිනිසාගේ උපතේ සිට විපත දක්වා අනුගමනය කල යුතු කරුණු සියල්ලම අන්තර්ගත වන නිසාය.

Read more